Izdvojeno Nogomet Sport

Ibra­ko­vić i de­fi­ni­ti­vno odla­zi iz Čelika

Tre­ner Ab­du­lah Ibra­ko­vić i de­fi­ni­ti­vno vi­še ni­je tre­ner Če­li­ka. Na­ime, čel­ni­ci ze­ni­čkog pre­mi­jer­li­ga­ša ju­čer su spo­ra­zu­mno ras­ki­nu­li ugo­vor sa Ibra­ko­vi­ćem, što je is­ku­sni struč­njak i pot­vrdio za medije, prenosi San.

” Do­go­vo­ri­li smo spo­ra­zu­mni ras­kid sa­ra­dnje go­di­nu da­na pri­je is­te­ka ugo­vo­ra”.

“U Če­li­ku mi je bi­lo li­je­po, ma­lo je ne­dos­ta­ja­lo da se i mi na­đe­mo na iz­vla­če­nju za evrop­ske ku­po­ve u Ni­onu, ali šta je tu je. Ži­vot ide da­lje”! Is­ta­kao je Ibra­ko­vić i do­dao:

“Če­li­ku že­lim sve naj­bo­lje, a mi­slim da Ze­ni­ca kao grad za­slu­žu­je evrop­ski klub i na­dam se da će u bu­du­ćnos­ti ta­ko i bi­ti. Za­hva­lio bih se “Ro­bi­ja­ši­ma” na po­dršci ko­ju sam imao i na­dam se da će već na­re­dne go­di­ne na Bi­li­nom po­lju gle­da­ti evrop­ske du­ele“.

Za­ni­mlji­vo da se, dok je tra­jao sas­tan­ka odbo­ra za hi­tnost, na ko­jem se ras­prav­lja­lo o Ibra­ko­vi­će­oj smje­ni, oko 50-tak na­vi­ja­ča oku­pi­lo is­pred sta­di­ona Bi­li­no po­lje ka­ko bi ja­vno izra­zi­lo ne­go­do­va­nje ra­dom Upra­ve Če­li­ka, i ka­ko bi izra­zi­li po­dršku Ibra­ko­vi­ću. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz klu­ba, sa­da već biv­šem stra­te­gu fi­na­lis­te Ku­pa BiH du­gu­je se ne­ko­li­ko pla­ta. Već je iz­vje­sno da će do­sa­daš­njeg struč­nja­ka “crve­no-crnih” na klu­pi za­mje­ni­ti biv­ši tre­ner Ru­da­ra Bo­ris Ga­vran, piše San.

 

 

Informer.ba