BiH Vijesti

Auto­pre­vo­zni­ci u RS stu­pa­ju u ge­ne­ral­ni štrajk 2. ju­na

Počet­kom ju­na BiH pri­je­ti to­tal­ni ko­laps u sao­braćaju, a šte­te ko­je mo­gu nas­ta­ti u pri­vre­di mo­gu dos­tići ne­sa­gle­di­ve raz­mje­re, jer su za 2. ju­ni ge­ne­ral­ni štrajk na­ja­vi­li auto­pre­vo­zni­ci iz RS, a za 3. ju­ni sin­di­ka­ti Želje­zni­ca RS.

Dru­gačija ver­zi­ja

Udruženje za unu­traš­nji i međuna­ro­dni tran­sport RS neće odus­ta­ti od ge­ne­ral­nog štraj­ka ko­ji su na­ja­vi­li za 2. ju­ni, uko­li­ko Mi­nis­tar­stvo tran­spor­ta i ko­mu­ni­ka­ci­ja ne pri­hva­ti nji­ho­ve zah­tje­ve i pri­je­dlo­ge u izra­di no­vog Pra­vil­ni­ka o uslo­vi­ma i pos­tup­ku iz­da­va­nja li­cen­ci za obav­lja­nje međuna­ro­dnog drum­skog pre­vo­za.

– Sas­ta­nak ko­ji je tre­bao bi­ti održan 26. ma­ja u Sa­ra­je­vu, od­gođen je ra­di oba­ve­za mi­nis­tra Ru­de Vi­do­vića i čla­no­va ra­dne gru­pe, pa ćemo o Pra­vil­ni­ku raz­go­va­ra­ti 30. i 31. ma­ja na Vla­šiću. Ugla­vnom, ka­ko je re­kao mi­nis­tar, Pra­vil­nik mo­ra bi­ti usvo­jen, ali mi ni u ko­jem slučaju nećemo odus­ta­ti od svo­jih zah­tje­va- re­kao je za «San» Ni­ko­la Grbić, pred­sje­dnik Udruženja za unu­traš­nji i međuna­ro­dni tran­sport. On kaže da su se auto­pre­vo­zni­ci odlučili na pro­tes­te, jer u sa­daš­njoj iz­mje­ni Pra­vil­ni­ka ni­šta ni­je pro­mi­je­nje­no i sa­mo je na­prav­lje­na ma­lo dru­gačija ver­zi­ja u ko­joj ni­su pri­hvaćeni nji­ho­vi pri­je­dlo­zi da se oslo­bo­de oba­ve­znog po­lo­ga od 9.000 eura na ime de­po­zi­ta za sva­ko vo­zi­lo, do­da­tne edu­ka­ci­je vo­zača ko­ja pre­vo­zni­ke ko­šta 450 KM, a za me­nadžere u ovoj stru­ci 1.200 KM. Osim to­ga, traže da se go­di­ne staža pri­zna­ju kao kva­li­fi­ka­ci­ja za vo­zača, da se vo­zi­lo uknjiži kao osno­vni ka­pi­tal fir­me, da se li­cen­ce iz­da­ju u en­ti­tet­skim mi­nis­tar­stvi­ma, a ne u Sa­ra­je­vu u drža­vnom Mi­nis­tar­stvu. Ka­ko je po­zna­to, ovaj Pra­vil­nik, ko­ji je tre­bao ući u pri­mje­nu još pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, a oko ko­jeg se ni­ka­da ni­je mo­gao na­pra­vi­ti do­go­vor, po­di­je­lio je auto­pre­vo­zni­ke ka­ko u RS ta­ko i u FBiH. Ta­ko je­dni podržava­ju zah­tje­ve ove gru­pe auto­pre­vo­zni­ka dok je s dru­ge stra­ne većina auto­pre­vo­zni­ka miš­lje­nja da je li­cen­ci­ra­nje i cer­ti­fi­ci­ra­nje nor­mal­no u svim evrop­skim ze­mlja­ma i da je uslov ko­ji pri­je ili ka­sni­je do­maći auto­pre­vo­zni­ci mo­ra­ju ispu­ni­ti ka­ko bi nor­mal­no po­slo­va­li sa Evro­pom.

Plaćanje oba­ve­za

– Pra­vil­nik ne žele i pro­ble­me pra­ve oni ko­ji ne plaćaju svo­je oba­ve­ze državi, po­re­ze, PDV, do­pri­no­se. Svi nor­mal­ni pre­vo­zni­ci ko­ji pro­fe­si­onal­no obav­lja­ju ovaj po­sao, već su se pri­la­go­di­li Pra­vil­ni­ku – re­kao je za «San» Dra­gan Ma­rić, član odbo­ra Udruženja auto­pre­vo­zni­ka međuna­ro­dnog i do­maćeg sao­braćaja pri Vanj­sko­trgo­vin­skoj ko­mo­ri BiH. U vi­še­dne­vnom štraj­ku i blo­ka­di pu­te­va i ca­rin­skih ter­mi­na­la ko­ji su auto­pre­vo­zni­ci or­ga­ni­zo­va­li u okto­bru pro­šle vo­di­ne, nas­ta­le su vi­še­mi­li­on­ske šte­te ko­je su di­rek­tno ugro­zi­le fun­kci­oni­sa­nje pre­du­zeća u BiH.

 

Informer.ba