Politika Udarno Vijesti

ESV FBiH: Podrška donošenju zakona o radu

Ekonomsko-socijalno vijeće (ESV)za teritoriju Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu podržalo je donošenje zakona o radu i predložilo resornom ministarstvu da razmotri dostavljene primjedbe socijalnih partnera.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber informirao je ESV da je novim zakonom predloženo da se na precizniji i jasniji način reguliraju pojedina pitanja a uvedene su i novi instituti koji do sad nisu bili regulirani ovim zakonom kao što su utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i poslodavaca kao i pitanje inspekcijskog nadzora.

Također, predložene su i ostale ali ne manje važna rješenja koje se odnose na zabranu svake vrste diskriminacije i uvođenje novih osnova diskriminacije kao što su mobing, uznemiravanje, kao i diskriminacija u vezi sa sindikalnim aktivnostima kod poslodavaca.

Na zahtjev sindikata, imajući u vidu termine koji se koriste u Međunarodnom radnom pravu i konvencijama MOR, predloženo je da se umjesto riječi zaposlenik u cijelom tekstu zakona vrati stari naziv “radnik”.

ESV je podržalo donošenje zakona upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u FBiH. Udruženje poslodavaca među ostalim je sugeriralo da se mora precizno odrediti kriterij za utvrđivanje privrednih društava od općeg interesa. A sindikat smatra da je u dijelu zakona, konkretno član 30, u suprotnosti sa kolektivnom ugovorom i Zakonom o radu.

Na sjednici je diskutovano i o zakonu ESV i konstatovano je da je njegovo donošenje u vezi sa donošenjem novog zakona o radu.

Federalni dopremijer Jerko Ivanković Lijanović kazao je da treba napraviti dobru praksu rada ESV i da se to pretoči u zakon.

Na sjednici ESV-a je bilo govora i o izmjenama općeg kolektivnog ugovora i sugerisano je da delegacija poslodavaca i sindikata nastave dijalog o tom pitanju.

 

Fena/Informer.ba