BiH Izdvojeno Udarno Vijesti

Ko­li­ko ko­šta godišnji odmor u BiH?

Go­diš­nji odmor mo­že se atra­kti­vno pro­ves­ti i u BiH, na Dri­ni, Uni, Ne­re­tvi, na pla­ni­na­ma, je­ze­ri­ma… A mo­že li se na to­me ne­što ušpa­ra­ti, naj­bo­lje po­ka­zu­ju ci­je­ne ko­je su u tu­ris­ti­čkim cen­tri­ma odre­di­li za ovo­go­diš­nju lje­tnu se­zo­nu.

U Tu­ris­ti­čkom na­se­lju Ada u Us­ti­ko­li­ni mo­že se iznaj­mi­ti bun­ga­lov u ko­jem su dvi­je so­be sa po če­ti­ri le­ža­ja i ku­pa­ti­lo. Ci­je­na po kre­ve­tu izno­si 25 ma­ra­ka, a dje­ca do šest go­di­na ni­šta ne pla­ća­ju.

Mo­gu­će su sve vrste aran­žma­na, sa do­ma­ćom hra­nom ili bez nje, sa spla­va­re­njem ili bez nje­ga – ka­že Ra­miz La­ga­ri­ja, do­ma­ćin u ovom na­se­lju ko­je je uda­lje­no če­ti­ri ki­lo­me­tra od Us­ti­ko­li­ne na pu­tu pre­ma Go­ra­ždu.

Spla­va­re­nje ko­šta izme­đu 1.000 i 1.500 KM za de­se­tak oso­ba i uklju­ču­je vož­nju čam­ci­ma ne­ko­li­ko pe­ca­nje, ro­štilj ili obi­lan ru­čak. Kamp Oaza na Ja­bla­ni­čkom je­ze­ru ima 15 kamp-ku­ća, res­to­ran, igra­li­šte, spor­tske te­re­ne i par­ki­ra­li­šte.

Smje­šte­ni smo na po­la pu­ta izme­đu Mos­ta­ra i Sa­ra­je­va i nu­di­mo i izle­te u ta dva gra­da – ka­že Ismet Ma­kan, vla­snik kam­pa Oaza. Je­ze­ro je du­go 31 ki­lo­me­tar i na nje­go­vim oba­la­ma su broj­ni mo­te­li, ri­bar­ske ku­će, pla­že…

Spe­ci­ja­li­te­ti do­ma­će ku­hi­nje mo­gu se do­bi­ti i na bro­di­ci ko­ja plo­vi je­ze­rom. Ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti ni raf­ting na Ne­re­tvi, re­ga­tu na Ne­re­tvi, ste­ćke u Sto­cu, Me­đu­gor­je… Ci­je­na raf­tin­ga je 50 ma­ra­ka po oso­bi. Ina­če, za ša­tor dne­vno na­pla­ću­je­mo de­set ma­ra­ka, a za s pri­ko­li­com 20 ma­ra­ka. Za dje­cu ne­pli­va­če obe­zbi­je­đen je ba­zen, gos­ti­ma su na ra­spo­la­ga­nju vanj­ski i unu­traš­nji tu­še­vi, stru­ja, pit­ka vo­da…

I ča­ro­bno Pliv­sko je­ze­ro kod Jaj­ca, ko­je je oda­vno na svjet­skim tu­ris­ti­čkim kar­ta­ma ucrta­no kao svo­je­vrsna atra­kci­ja, ima kamp ko­ji mo­že da pri­mi oko 600 oso­ba.

Tu su mje­nja­čni­ca, res­to­ran, ka­fe bar, igra­li­šte za odboj­ku, dje­či­je igra­li­šte…Do­zvo­lje­no je drža­nje ku­ćnih lju­bi­ma­ca – ka­že re­cep­ci­oner Si­nan Ce­rić.

Smje­štaj u bun­ga­lo­vi­ma ko­šta 40 ma­ra­ka dne­vno za je­dnu oso­bu, 60 ma­ra­ka za dvi­je, 80 ma­ra­ka za tri, a če­ti­ri oso­be u bun­ga­lo­vu mo­gu bo­ra­vi­ti po ci­je­ni od 100 ma­ra­ka dne­vno. Bes­pla­tno je za dje­cu do dvi­je go­di­ne, dje­ca od dvi­je do se­dam go­di­na do­bi­va­ju 70 pos­to po­pus­ta, a za one od se­dam do 14 go­di­na ci­je­ne su ni­že za 30 pos­to.

U ho­te­lu “Sta­ri Grad” smje­šte­nom u srcu Jaj­ca je­dno­kre­ve­tna so­ba ko­šta 57 ma­ra­ka, a dvo­kre­ve­tna 84 mar­ke. U ci­je­nu su uklju­če­ni do­ru­čak i bo­ra­vi­šna ta­ksa.

Je­dan od naj­lje­pših kam­po­va u BiH je „Or­lo­vo je­ze­ro” ko­ji se na­la­zi na pu­tu Do­boj – Tu­zla. Od Tu­zle je uda­ljen 28, a od Gra­ča­ni­ce de­set ki­lo­me­ta­ra. Smje­šten je na pla­ni­ni Ozren u bo­ro­voj šu­mi, na oba­li Or­lo­vog je­ze­ra. U ne­po­sre­dnoj bli­zi­ni kam­pa je ri­je­ka Ja­dri­na, izu­ze­tno bo­ga­ta ri­bom i ra­ko­vi­ma.

Tre­nu­tno za smje­štaj tu­ris­ta ima­mo dvi­je ku­ći­ce sa po dva le­ža­ja što ko­šta 20 ma­ra­ka dne­vno. Za mje­se­ca da­na će­mo po­nu­di­ti pu­no vi­še – ka­že Sta­no­je Ra­de­ljić, vla­snik kam­pa.

Tu­ris­ti­čka ta­ksa u pri­va­tnim dže­po­vi­ma

Ja­smin­ka Ha­džaj­li­ja, vo­di­te­lji­ca Tu­ris­ti­čke za­je­dni­ce Her­ce­go­va­čko-ne­re­tvan­skog kan­to­na – po­dru­žni­ce Ko­njic-Ja­bla­ni­ca – na­gla­ša­va da je na­pla­ći­va­nje tu­ris­ti­čke ta­kse i da­lje ve­li­ki pro­blem.

Ima­mo in­for­ma­ci­ju da tu­ris­ti ko­ji su smje­šte­ni u kam­po­vi­ma na Ja­bla­ni­čkom i Bo­ra­čkom je­ze­ru pla­ća­ju ta­ksu, ali na­ža­lost, na­ma je ni­ko ne upla­ću­je. Taj no­vac za­vrša­va u dže­po­vi­ma vla­sni­ka obje­ka­ta i oni uop­šte ne po­štu­ju za­kon­ske pro­pi­se.

Is­ti slu­čaj je i sa vla­sni­ci­ma mo­te­la i ho­te­la. Ni pri­va­tni smje­štaj ni­ko ne kon­tro­li­še. Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, ci­je­ne no­će­nja u pri­va­tnom smje­šta­ju kre­ću se izme­đu 15 i 20 ma­ra­ka. Na­ža­lost, ne­ma­mo po­tpu­ne po­dat­ke o ka­pa­ci­te­ti­ma u pri­va­tnom smje­šta­ju – ka­že Ha­džaj­li­ja.

Pla­ni­ne i Ne­um

U ho­te­li­ma na Bje­la­šni­ci, Ja­ho­ri­ni i Vla­ši­ću no­će­nje ko­šta u pro­sje­ku 50 ma­ra­ka, a u pri­va­tnom smje­šta­ju upo­la ma­nje, piše San.

U ho­te­li­ma “Ne­um” i “Ze­nit” u Ne­umu po­lu­pan­si­on ko­šta oko 60 po oso­bi, u ho­te­lu “Sun­ce” 70 ma­ra­ka, apar­tma­ni se mo­gu iznaj­mi­ti po ci­je­ni od 90 ma­ra­ka dne­vno, a so­ba u pri­va­tnom smje­šta­ju dne­vno ko­šta izme­đu 15 i 20 ma­ra­ka.

 

Informer.ba