BiH Udarno Vijesti

Mačkić: BiH ima uspostavljen sistem za kontrolu GMO u hrani

Evropski parlament podržao je ove sedmice planove da se državama članicama Evropske unije omogući da izaberu da li će da zabrane uzgajanje genetski modificiranih usjeva na svojoj teritoriji, dajući pritom detaljnu listu pravnih osnova na kojima se takva zabrana može uvesti.

Prvobitni prijedlog Evropske komisije sugerirao je da države članice mogu ograničiti ili zabraniti uzgajanje na svim osnovama, osim kada je u pitanje zdravlje ili ekologije, gdje bi procjenu vršila jedino Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA). Međutim, ovi prijedlozi izazvali su val kritika, dok poslovni ljudi strahuju da bi ovo moglo voditi fragmentaciji tržišta, uzrokujući pravnu nesigurnost kod farmera.

Direktor Agencije za sigurnost hrane BiH Sejad Mačkić je podsjetio da je u cilju uspostavljanja sistema kontrole genetički modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje, Agencija za sigurnost hrane BiH u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH te ekspertima iz ove oblasti, pripremila Nacrt zakona o GMO koji je početkom 2009. usvojen od oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Na osnovu Zakona formirano je Vijeće za GMO, koje sačinjava sedam istaknutih eksperata iz ove oblasti, ovlaštene su četiri ispitne laboratorije za kontrolu GMO i potpisan je sporazum s referentnom laboratorijom u Italiji, pa možemo konstatirati da Bosna i Hercegovina ima uspostavljen sistem za kontrolu genetički modifikovanih organizama u hrani i hrani za životinje“, kazao je Mačkić.

Po njegovim riječima, uspostavljeni zakonodavni okvir i ovlaštene laboratorije za kontrolu genetički modificiranih organizama su preduslov da nadležni inspekcijski organi i laboratorije mogu vršiti kontrolu hrane i hrane za životinje na prisustvo genetički modificiranih organizama na tržištu BiH. Posebna pažnja sada je usmjerena na edukaciju kadra u ovoj oblasti, koji će obavljati laboratorijske analize, te doedukaciju inspektora svih nivoa vlasti koji su bitna karika u ovom lancu.

“Uvođenje genetički modificiranog reprodukcijskog biljnog materijala u okoliš, shodno odredbama Zakona o GMO može biti odobreno samo na površinama koje će utvrditi Vijeće ministara na prijedlog nadležnog tijela”, naglasio je on.

Mačkić je naveo da nijedan proizvođač ili uvoznik hrane Agenciji dosad nije podnio zahtjev za stavljanje na tržište hrane koja sadrži genetički modificirane organizme ili se sastoji od njih, što je, također, zakonom propisano.

Za namjerno unošenje u životnu sredinu genetički modificiranih proizvoda nadležna su entitetska ministarstva za pitanja poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva zdravstva i ministarstava nadležnih za zaštitu životne sredine.

“Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, kao nacionalni autoritet za sigurnost i kvalitet hrane, primjenu međunarodnih konvencija, sporazuma i direktiva iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje obavezujućih za Bosnu i Hercegovinu, intenzivno prati najnovija naučna saznanja, kao i odluke nadležnih organa Evropske unije i blagovremeno će preduzeti sve mjere s ciljem zaštite zdravlja potrošača“, rekao je direktor Agencije za sigurnost hrane BiH Sejad Mačkić.

 

Fena/Informer.ba