Crna hronika Udarno Vijesti

Ni­ko­la i nje­gov sin Mi­ro­slav Mar­ko­vić ubi­li ro­đa­ka Da­ni­la

Otac i sin, Ni­ko­la i Mi­ro­slav Mar­ko­vić, uha­pše­ni su zbog su­mnje da su u sri­je­du oko 14 sa­ti na li­va­di u se­lu Mar­ge­ti­ći kod So­ko­ca ubi­li svog ro­đa­ka 48-go­diš­njeg Da­ni­la Mar­ko­vi­ća. Ovo je za ”San” pot­vrđe­no u Cen­tru ja­vne bez­bje­dnos­ti Is­to­čno Sa­ra­je­vo.

Čes­te sva­đe

U to­ku je kri­mi­na­lis­ti­čka obra­da, na­kon če­ga će osu­mnji­če­ni bit pre­da­ti na­dle­žnom Tu­ži­laš­tvu, gdje će se na­kna­dno odlu­či­ti o da­ljim mje­ra­ma – do­da­li su u CJB Is­to­čno Sa­ra­je­vo.

Ka­ko sa­zna­je­mo, Ni­ko­la i Mi­ro­slav Mar­ko­vić su se ne­du­go na­kon zlo­či­na, ta­čni­je u sri­je­du u ve­čer­njim sa­ti­ma, do­bro­vo­ljno pre­da­li slu­žbe­ni­ci­ma po­li­ci­je, ta­ko da ni­je bi­lo po­tre­be za po­tra­gom i pri­mje­nom pri­nu­dne si­le. Ta­ko­đer, sa­zna­je­mo da su po­li­caj­ci pre­tre­sli ku­ću, či­ji je vla­snik Mi­ro­slav Mar­ko­vić, a u ko­joj ži­vi i nje­gov sin Ni­ko­la, te da su tom pri­li­kom pro­na­đe­ne dvi­je pu­ške, je­dna auto­mat­ska pu­ška ka­li­bra 7,62 mi­li­me­tra, te je­dna pre­prav­lje­na auto­mat­ska pu­ška, ta­ko­zva­ni po­dre­zak, ka­li­bra 7,62 mi­li­me­tra.

Ka­ko je ”San” već pi­sao, mo­tiv za ubis­tvo je imo­vin­ski spor zbog ze­mlji­šta, ko­ji je du­že vre­me­na tra­ju. Na­ime, op­šti­na So­ko­lac je na­vo­dno spor­nu ze­mlju do­di­je­li­la ubi­je­nom Da­ni­lu Mar­ko­vi­ću. Me­đu­tim, pra­vo na ze­mlju su po­la­ga­li i nje­go­vi ro­đa­ci, zbog če­ga su u ne­ko­li­ko na­vra­ta do­la­zi­li u ver­bal­ne su­ko­be. Je­dna ta­kva sva­đa do­go­di­la se i u sri­je­du, ali sa mno­go te­žim po­slje­di­ca­ma.

Sko­va­li plan

Na­kon što su se otac i sin po­sva­đa­li sa svo­jim ro­đa­kom, sko­va­li su plan da ga ubi­ju ka­ko bi sa­mo oni ima­li pra­vo na ko­ri­šte­nje ze­mlje.

Ni­ko­la je oti­šao po svoj auto­mo­bil “audi“, a nje­gov otac Mi­ro­slav po svoj ka­mi­on “mer­ce­des fur­gon“, te su se do­ve­zli na li­va­du, gdje je ubi­je­ni Da­ni­lo ko­sio tra­vu sa tra­kto­rom na nji­vi. Na­kon što su mu prvo pre­pri­je­či­li put i ta­ko one­mo­gu­ći­li even­tu­al­ni bi­jeg i spas, po­če­la je pa­ljba iz auto­mat­ske pu­ške, ka­li­bra 7,62 mi­li­me­tra. Pre­ma još uvi­jek ne­pot­vrđe­nim in­for­ma­ci­ja­ma, Mi­ro­slav je bio taj ko­ji je po­vu­kao oba­rač na pu­ški i pu­cao u prav­cu svog ro­đa­ka. Na­kon što je Da­ni­lo pre­mi­nuo na li­cu mjes­ta, otac i sin su se da­li u bi­jeg, a ne­da­le­ko od svo­je ku­će su odba­ci­li pu­šku iz ko­je je li­kvi­di­ran Da­ni­lo.

Pu­šku su izu­ze­li is­tra­ži­te­lji, baš kao i ča­hu­re i dru­ge do­ka­ze pro­na­đe­ne na li­cu mjes­ta, ko­ji će bit pre­dmet dalj­nje op­se­žne is­tra­ge i vje­šta­če­nja ko­ja su u to­ku.

Na kon­cu, Ni­ko­la i Mi­ro­slav Mar­ko­vić su ipak odlu­či­li da se pre­da­ju or­ga­ni­ma go­nje­nja.

Šta ka­žu ko­mši­je?

Pre­ma pri­ča­ma ne­kih ko­mši­ja, su­ko­bi izme­đu ro­đa­ka tra­ja­li su već du­že vri­je­me. Ta­ko­đer, ko­mši­je su pot­vrdi­le da je i ra­ni­je bi­lo sva­đa i pri­je­tnji, ali da i po­red sve­ga ne mo­gu da vje­ru­ju da je na kon­cu mo­ra­la pas­ti mrtva gla­va.

 

San/Informer.ba

Tags