Politika Vijesti

Održana 149. sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je na 149. sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini uz izmjene usvojene na sjednici.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostavit će prijedlog ovog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Izmjenama i dopunama Zakona mijenja se nadležnost i naziv Agencije u Agenciju za unapređenje stranih investicija i preduzetništva u Bosni i Hercegovini (FIEPA – Foreign Investment and Entrepreneurship Promotion Agency of Bosnia and Herzegovina). Praktično bi ova agencija bila zadužena i za promociju preduzetništva, čime BiH ispunjava prvi dio obaveza iz Evropskog partnerstva za oblast malih i srednjih preduzeća.

U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa ostat će poslovi razvoja politika i unapređenja preduzetništva, kao i mala i srednja preduzeća u Sektoru za preduzetništvo i ekonomski razvoj pri ovom ministarstvu, dok će se implementacija tih politika ubuduće obavljati u FIEPA-i.

Ministri su usvojili Strategiju za nadzor nad tržištem neprehrambenih potrošačkih proizvoda u Bosni i Hercegovini za period od 2011. do 2015. godine, s ciljem osiguranja efikasnog nadzora nad tržištem BiH zasnovanog na standardima EU.

Provođenjem ove strategije, koja je prvi put usvojena na državnom nivou, želi se osigurati da proizvodi na bh. tržištu ne ugrožavaju život i zdravlje potrošača, kao i poštena tržišna konkurencija za sve poslovne subjekte i slobodni protok roba.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Kreditnog sporazuma – Projekt glavne gradske magistrale u Zenici (GGM) između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine. Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

Projekt?? GGM-? u Zenici omogućit će se brz saobraćaj i povezivanje primarne i sekundarne ulične mreže s ulazno-izlaznim pravcima, prevashodno s autocestom na Koridoru 5c. Predviđen je za saobraćaj javnog prijevoza, teretnih i putničkih vozila, kao i za pješake. Ukupna dužina GGM-a je 7,85 km. Sadržavat će četiri kolovozne trake u svakom pravcu, a završetak projekta očekuje se krajem jula 2014. godine.

Iznos predloženog vanjskog državnog duga za finansiranje ovog projekta je 25 miliona američkih dolara s rokom otplate od 25 godina i grejs periodom od pet godina, a alociran je na Federaciju BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) – Dodatno finansiranje za projekt jačanja zdravstvenog sektora.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora. Kredit od 10 miliona američkih dolara s alokacijom od šest miliona dolara na Federaciju BiH i četiri miliona na Republiku Srpsku, s rokom otplate od 20 godina, uključujući 10 godina grejs perioda, namijenjen je dodatnom finansiranju jačanja sistema porodične medicine.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog osnova za pristupanje Bosne i Hercegovine Zajedničkoj konvenciji o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, koji će biti dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Pristupanje ovoj konvenciji podstiče planiranje i provođenje pouzdanih postupaka za sigurnost zbrinjavanja radioaktivnog otpada putem institucionalnih mjera i međunarodne saradnje. Na osnovu ove konvencije Bosna i Hercegovina donijet će politiku i strategiju u ovoj oblasti te uspostaviti sistem za sigurno zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Utvrđen je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi pristupanja Bosne i Hercegovine UNIDROIT konvenciji o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima, koji će Ministarstvo civilnih poslova dostaviti Predsjedništvu BiH, a za potpisnika je predložen ministar civilnih poslova.

Pristupanjem Konvenciji Bosna i Hercegovina efikasno želi pridonijeti borbi protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima i na taj način zaštititi kulturnu baštinu. Ova konvencija olakšat će restituciju i povrat kulturnog blaga.

Ministri su prihvatili Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu za Projekt proširenja vodoopskrbnog sistema u općini Čapljina između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Ministarstvo finansija i trezora nakon završenih pregovora dostavit će Vijeću ministara BiH nacrt ugovora s osnovama za vođenje pregovora. Iznos kredita je četiri miliona eura s rokom vraćanja od 15 godina i grejs periodom od tri godine s EURIBOR kamatom. Kredit će biti alociran na Federaciju BiH.

Na ovaj način želi se osigurati kontinuirano i kvalitetno vodosnabdijevanje Čapljine, tim prije što je postojeća vodovodna mreža u nezadovoljavajućem stanju te su u ljetnim mjesecima česte redukcije vode.

Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Vijeće je donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o praćenju rezidua određenih materija u živim životinjama i u proizvodima životinjskog porijekla s ciljem osiguranja provođenja službenih pretraga na rezidue u laboratorijama koje ispunjavaju standarde Evropske unije (EU).

Izmjenama i dopunama Odluke bit će osigurana vjerodostojnost službenih pretraga u sklopu Plana praćenja rezidua, koji će biti proveden u skladu s propisima i uslovima u EU. Na ovaj način dodatno će se zaštititi zdravlje potrošača i osigurati preduslovi za izvoz u Evropsku uniju.

Na sastanku je usvojena Informacija Direkcije za evropske integracije o učešću Bosne i Hercegovine u programima Evropske zajednice. Direkcija za evropske integracije BiH zadužena je da, u saradnji s nadležnim ministarstvima, i dalje prati i koordinira učešće BiH u programima Zajednice.

Zadužena su nadležna ministarstva da, u skladu s dinamikom pristupanja programima Zajednice, nastave osiguravati potrebne ljudske kapacitete za učešće u programima Zajednice, te imenuju kontakt lica za programe iz njihove nadležnosti.

Nadležna ministarstva zadužena su da, u saradnji s Ministarstvom finansija i trezora BiH i državnim koordinatorom za IPA-u, prema dinamici pristupanja programima nastave s osiguranjem potrebnih finansijskih sredstava za učešće BiH u programima Zajednice i plaćanja ulaznih karata i pri tome koriste sredstva pretpristupne pomoći EU (IPA komponenta I).

Zadužena je Direkcija za evropske integracije BiH da, u saradnji s nadležnim ministarstvima, pripremi i Vijeću ministara BiH dostavi redovni godišnji izvještaj o učešću BiH u programima Zajednice.

Bosna i Hercegovina učestvuje u tri programa u oblasti nauke i tehnoloških istraživanja, i to: Sedmom okvirnom programu – FP7, Međuvladinom okviru za evropsku saradnju u oblasti naučnih i tehnoloških istraživanja – COST i Evropskoj mreži za finansiranje tržišno orijentiranih projekata istraživanja i razvoja iz različitih tehničkih oblasti – EUREKA.

Također, BiH učestvuje u programima u oblasti obrazovanja Tempus IV i Erasmus Mundus, a bh. subjekti mogu učestvovati u određenim aktivnostima programa Cjeloživotno učenje. Bosna i Hercegovina od januara 2011. godine učestvuje u programu Kultura 2007-2013. Istovremeno su Bosni i Hercegovini za učešće otvoreni programi Mladi u akciji, Media 2007, Evropa za građane i Sigurniji internet.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Godišnji izvještaj Ureda koordinatora za reformu javne uprave o napretku – praćenje implementacije Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH.

Prema Izvještaju, ukupna implementacija mjera Akcionog plana 1 u 2010. godini iznosi 49.23 posto, čime je ostvaren napredak od 10.16 posto.

Od početka implementacije Akcionog plana 1 do 31.12.2010. godine najveći napredak u implementaciji ostvaren je u reformskoj oblasti Institucionalna komunikacija (64.57 posto), a najmanji u oblasti Informacione tehnologije (37.70 posto).

Republika Srpska i Brčko Distrikt BiH ostvarili su najveći stepen implementacije mjera Akcionog plana 1 s više od 53 posto, dok je ostvareni napredak Bosne i Hercegovine 46.75 posto, a Federacije BiH 43.44 posto.

Usvojen je Izvještaj Ministarstva pravde o provođenju Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP) i njenog akcionog plana u 2010. godini.

U Izvještaju se navodi da je iz Strategije provedeno 128 mjera ili 52.24 posto, djelomično su završene 72 mjere ili 29.39 posto, a nije ispunjeno 45 mjera ili 18.37 posto iz SRSP-a u BiH.

Strategija za reformu sektora pravde u BiH usvojena je krajem juna 2008. godine, a usvojili su je Vijeće ministara BiH, vlade Federacije BiH i Republike Srpske, te Pravosudna komisija Brčko Distrikta BiH.

Ministri su donijeli Odluku o imenovanju Ćamila Krese za zamjenika direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja na mandat od četiri godine.

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, Vijeće je donijelo Odluku o visini naknade za izradu memorijskih kartica za digitalni tahograf. Prema Odluci, visina naknade za izradu svih vrsta memorijskih kartica za digitalni tahograf u skladu sa Zakonom o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu utvrđuje se u iznosu od po 90 KM.

Prema odredbama Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu, uvodi se sistem digitalnih tahografa, što znači da će nova vozila, koja se prvi put registriraju u BiH, morati imati ugrađeni digitalni tahograf.

Postoje četiri vrste kartica, i to za: vozača, radionice, prijevoznika i nadzorni organ. Prilikom određivanja visine naknade vodilo se računa o ekonomskoj situaciji u BiH jer je primjerice visina naknade za izradu memorijskih kartica u Hrvatskoj 428 kuna, a u Sloveniji 55 eura