BiH Udarno Vijesti

Preduzeća Toplane, Sarajevogas, Vodovod i Rad tvrde da su spremni za predstojeću zimu

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na posljednjoj sjednici razmatralo je Informaciju o pripremljenosti javnih komunalnih preduzeća i drugih službi za zimski period.

BH-GAS d.o.o. Sarajevo će u predstojećoj sezoni grijanja osigurati dovoljne količine gasa potrošačima koji uredno izmiruju svoje obaveze. To znači da BH-GAS nije u obavezi isporučivati prirodni gas potrošačima koji nisu izmirili svoje ugovorne obaveze s početkom sezone grijanja, uključujući i isporuke Sarajevogasu, navodi se u Informaciji.

Distributivni gasni sistem JKP “Sarajevogas” u potpunosti je spreman za sezonu grijanja. Planirane količine nabavke gasa za ovu sezonu grijanja su 146,1 milion Sm3.

Poslovne aktivnosti priprema za narednu sezonu grijanja podrazumijevaju tekuće i investiciono održavanje kao i sanaciju 1.320 km gasne mreže, 47.576 priključnih mjesta, tri glavne mjerno-regulacione stanice, 104 rejonske regulacione stanice, 208 prijemno regulacionih stanica, 774 mjernih/mjerno-regulacionih linija kao i više od 79.000 mjerno-regulacionih setova. Također, jedna od posebnih aktivnosti koje se provode je zamjene zastarjelih mjerno-regulacionih setova, priključaka vertikala. U toku 2012. se planira zamijeniti oko 2.000 komada kompletnih mjerno-regulacionih setova.

Paralelno s navedenim aktivnostima na održavanju gasne mreže i uređaja u punoj pogonskoj spremnosti, radi priprema za sezonu grijanja, bit će nastavljene završne aktivnosti za dobivanje cerifikata sistema upravljanja tehničkom sigurnošću (TSM), odnosno usvajanja tehničkih pravila Njemačkog stručnog udruženja za gas i vodu – DVGW. Zvanično dobivanje certifikata TSM se očekuje ovog mjeseca što će podrazumijevati uspješan završetak kompletne procedure dobivanja certifikata te će se “Sarajevogas” istaći kao prva firma u regionu koja posjeduje certifikat za TSM.

“Sarajevogas” ističe da su korisnici obavezni vršiti održavanja unutrašnjih gasnih instalacija (servisiranje gasnih trošila od ovlaštenih servisera kao i čišćenje dimnjaka od ovlaštenih dimnjačara).

Od polovine aprila do kraja augusta 2012. zbog prijave o povratu odlaznih gasova na 75 adresa je izvršeno zatvaranje gasa kod kupaca koji imaju priključne gasne aparate na spornu vertikalu dimnjaka. U ovom periodu zbog prijave povrata odlaznih gasova ukupno je isključeno 415 kupaca. Zbog ovakvog stanja dimnjaka “Sarajevogas” je pojačao dežurne ekipe na terenu koje su radile u aktivnoj i pasivnoj dežuri 24 sata svih sedam dana u sedmici.

U KJP “Toplane” d.o.o. radovi na rekonstrukciji distributivne mreže su završeni na nivou od 30 posto planiranih radova. Na obim izvršenih radova su direktno uticala finansijska sredstva.

U rezerovarima KJP “Toplane” je 1,316 miliona kg mazuta i 1.010.158 litara lakog ulja, od čega su zalihe Direkcije robnih rezervi Kantona Sarajevo 1,236 miliona kg mazuta i 1,010 miliona litara lakog ulja, tako da “Toplane” raspolažu s 80.786 kg mazuta dok nemaju ni litra lož ulja sopstvenih zaliha (potrošeno je 370.234 litara robnih rezervi).

U KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. da bi se kanalizacioni sistem pripremio za prihvat otpadnih voda te oborinskih voda pored redovnog čišćenja kanalizacionih kanala i objekata na kanalizacionoj mreži od jula se vrši intenzivno čišćenje u tri smjene i to po ulicama koje su izrazito frekventne i u kojima nije moguć pristup i rad u toku dana.

Do sada je od planiranih 72.720 m kanalizacione mreže, različitih profila, izvršilo čišćenje 40.590 m. Odjeljenje za čišćenje kanalskih objekata tokom ove godine je od planiranih 17.400 komada slivnika očistilo 9.518 komada.

Zimska služba KJKP “Rad” ima uskladišteno oko 5.000 tona soli, kamene frakcije 2.000 m3 i 100 t kalcijum-hlorida u prahu (CaC12). Kao posipni materijal na području grada se koristi mješavina industrijske morske soli i kamene frakcije, kao i mješavina kalcijum-hlorida u prahu za ravnija područja u gradu tzv. mokri postupak.

Potrebno je osigurati 20-30 tona soli protiv smrzavanja, abrazivni materijal protiv klizanja, ručne lopate, zimska odijela, navode iz Zimske službe.

Ukupna površina parkovskih staza, stepeništa i mostova predviđenih za čišćenje je 103.394 m2.

I KJKP “Pokop” d.o.o. Sarajevo izvršilo je temeljite pripreme za  zimsku sezonu – nabavljena je dovoljna količina posipnog materijala i pripremljena sva raspoloživa mehanizacija za brzo i efikasno čišćenje snijega sa staza, platoa i putnih komunikacija u krugu grobalja kojima gazduje i upravlja.

Preduzeće izvršava svoje obaveze za devet komunalnih grobalja kojima upravlja i gazduje i vrši čišćenje i održavanje još 44 groblja i harema na području KS-a.

Fena/Informer.ba