BiH Udarno Vijesti

Skandalozno: Na službena auta, potrošeno 8,1 milion KM?!

Revizija Ministarstva odbrane BiH za 2010. godinu utvrdila je niz nepravilnosti. Tako su revizori Ureda za reviziju institucija BiH pronašli da je 17.432 konvertibilnih maraka, koliko je potrošeno za obilježavanje Dana Oružanih snaga BiH, knjiženo kao “izdatak za održavanje i opravku zgrada“?!

Za iznajmljivanje stanova je potrošeno 9,1 miliona KM, a revizori su, između ostalog, utvrdili i to da se jednom imenovanom licu plaćao stan 600 maraka mjesečno, iako je zakonskim i podzakonskim aktima definisano da to ne može biti više od 498 maraka.

Na naknade zaposlenih potrošeno je 59.093.341 marka, od čega je za prevoz sa posla i na posao 11.903.579 maraka, na odvojeni život 12.225.924 marke, topli obrok 13.339.390 maraka, a za regres 6.459.216 maraka. “Ostale naknade” su iznosile više od 3,7 miliona KM.

– U postupku revizije uočeno je da je kao naknada za smrt ili bolest u porodici knjižena i jednokratna naknada za prijem u vojnu službu – otkrivaju revizori.

Revizijom je ustanovljeno da su u MO na putne troškove u prošloj godini potrošili 3.560.396 maraka, a značajan iznos putnih troškova u inostranstvu odnosi se na dnevnice za koje je isplaćeno 5,9 miliona maraka, što je 43 odsto više nego što je planirano.

Revizori su takođe konstatovali da je u prošloj godini za struju i komunalije potrošeno 9.599.586 maraka i da su ti troškovi u odnosu na pretprošlu godinu porasli za 1.167.000 maraka, te da te troškove treba racionalizovati.

Ministarstvo je na održavanje vozila od ukupno iskazanog troška 51 posto ili 1.950.000 maraka knjižilo tek u posljednjem tromjesečju prošle godine. Lani su knjižili čak i one fakture koje se odnose na troškove iz prethodnih godina.

Revizori su otkrili da na naknade prevoza sa posla i na posao nije knjiženo 260.000 maraka za nabavku mjesečnih kupona, nego da je to evidentirano kao “prevozne usluge“.

Ministarstvo obrane prošle godine na plate je potrošilo 197.666.409 maraka i ovi izdaci su planirani za 9.818 zaposlenih, iako je u ovoj instituciji bilo zaposleno 9.057 lica. Na stimulacije Ministarstvo je iz budžeta platilo 98.900 maraka i to uglavnom za rad u komisijama.

Tokom prošle godine je na 73 službena vozila potrošeno 8.125.632 marke, a revizori su uočili da se većina vozila koristi 24 sata, iako to pravo nije regulisano pravilnikom.

Uočili su, takođe, da je evidentiran značajan broj kilometara iako je zaposleni koji koristi službeni automobil bio na godišnjem odmoru. Prenosi Dnevni avaz.

 

Informer.ba