Crna hronika Izdvojeno Vijesti

Sa 6,3 pro­mi­la al­ko­ho­la u krvi svo­joj su­pru­zi za­pa­lio auto­mo­bil

An­te K. je bio u pi­ja­nom sta­nju ka­da je svo­joj su­pru­zi za­pa­lio “golf 3”, ko­ji je bio par­ki­ran u bli­zi­ni po­ro­di­čne ku­će. Ono što ih je po­se­bno za­pre­pas­ti­lo jes­te či­nje­ni­ca da mu je u krvi iz­mje­re­no 6,3 pro­mi­la al­ko­ho­la, saznaje San u policiji Zapadnohercegovačkog kantona.

Auto­mo­bil je iz­go­rio u tren oka, a ne­sre­tna že­na je po­zva­la po­li­caj­ce ko­ji su iza­šli na li­ce mjes­ta i uhap­si­li osu­mnji­če­nog.

S ob­zi­rom da je bio u vi­dno pri­ja­nom sta­nju, na­sil­nik je i al­ko­tes­ti­ran te mu je tom pri­li­kom iz­mje­re­no čak 6,3 pro­mi­la al­ko­ho­la u krvi, zbog če­ga je odve­den u Dom zdrav­lja Lju­bu­ški gdje je od nje­ga uzet uzo­rak krvi, ko­ji je po­slat na ana­li­zu.

Po za­vršet­ku kri­mi­na­lis­ti­čke obra­de pro­tiv An­te K. bit će po­dne­sen slu­žbe­ni iz­vje­štaj o po­či­nje­nom kri­vi­čnom dje­lu iza­zi­va­nje opće opa­snos­ti.

Ina­če, An­to K. je po­znat lju­bu­škoj po­li­ci­ji od ra­ni­je, du­go­go­diš­nji je ovi­snik o al­ko­ho­lu ta­ko da čes­to pro­la­zi kroz po­li­cij­ske evi­den­ci­je. Čes­to je u pi­ja­nom sta­nju mal­tre­ti­rao čla­no­ve svo­je po­ro­di­ce i pro­tiv nje­ga je u ne­ko­li­ko na­vra­ta po­dno­še­na pri­ja­va zbog na­si­lja u po­ro­di­ci.

Je­dno vri­je­me se na­vo­dno po­ku­šao izli­je­či­ti od al­ko­ho­li­zma, ali u to­me ni­je uspio.

 

San/Informer.ba