Izdvojeno Politika Udarno Vijesti

SDP: Formirati Vrhovni sud BiH i usvojiti Zakon o unutrašnjim poslovima

Glavni odbor Socijaldemokratske partije održao je danas u Sarajevu svoju petnaestu sjednicu.

Na današnjem zasjedanju usvojena je informacija o radu Predsjedništva SDP BiH, finansijski plan SDP za 2012. godinu, kao i informacija o realizaciji odluka Drugog vanrednog Kongresa SDP BiH.

Članovi Glavnog odbora SDP-a, pored ostaloga, razmatrali su materijal pod nazivom „Reforma pravosudnog sistema u svjetlu jačanja vladavine prava i zaštite ljudskih prava i sloboda“ čiji je predlagač Savjet za ustavno pravna pitanja SDP BiH.

U vrijeme žestokih napada na pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, Glavni odbor SDP BiH zahtijeva da se zaustavi retrogradno djelovanje, odnosno poricanje pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, te sve aktivnosti na njihovom ukidanju i slabljenju.

Glavni odbor SDP BiH smatra da se moraju nastaviti aktivnosti na reformi sistema pravosuđa, a sve u cilju efikasnijeg djelovanja u skladu sa evropskim i svjetskim standardima, uz potpunu depolitizaciju i obezbjeđenje nezavisnosti i nepristrasnosti sudova i tužilaštava.

Glavni odbor SDP BiH smatra da je u Bosni i Hercegovini potrebno formirati Vrhovni sud BiH čija bi osnovna funkcija bila da, kao najviši sud, osigura jedinstvenu primjenu zakona (prava) i ravnopravnost građana.

Jedno od težišta buduće reforme pravosudnog sistema treba da bude stvaranje svih potrebnih zakonskih, institucionalnih i drugih uslova za što uspješniju borbu protiv korupcije i kriminala. U tom smislu, Glavni odbor SDP BiH smatra da je neophodno što prije donijeti Zakon o oduzimanju imovine stečene vršenjem krivičnih djela, kao i izvršiti odgovarajuće izmjene i dopune krivičnih zakona i zakona o krivičnom postupku. Do stvaranja uslova za usvajanje ovog Zakona na nivou Bosne i Hercegovine, SDP BiH će inicirati usvajanja Zakona o oduzimanju imovine stečene vršenjem krivičnih djela na nivou Federacije BiH.

Glavni odbor je na današnjoj sjednici razmatrao i pitanje ustavno-pravne institucionalne jednakosti konstitutivnih naroda, ostalih i građana – državljana BiH, te u tom pravcu donio niz stavova koji će služiti kao smjernice za rad SDP-ovih predstavnika u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

Glavni odbor SDP BiH je dao punu podršku aktivnostima koje će voditi ka usvajanju novog Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH kojim se obezbjeđuje puna finansijska i operativna nezavisnost policije, te se istovremeno uspostavljaju mehanizmi civilne kontrole rezultata rada u ovoj oblasti, kao i procedure utvrđivanja odgovornosti za one koji svoj posao ne rade časno, pošteno i sa vidljivim rezultatima, saopšteno je iz SDP-a BiH.

Informer.ba