Politika Vijesti

Vlada FBiH: Utvrđen Nacrt novog zakona o igrama na sreću

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici u Sarajevu utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt novog zakona o igrama na sreću, jer bi izmjene i dopune obuhvatile više od polovine postojećeg zakona.

Propisana je obaveza priređivača igara na sreću da moraju imati centralni računarski sistem (server) za on-line nadzor povezan sa serverom Uprave za igre na sreću (odnosno Porezne uprave do formiranja navedene uprave), čime se uspostavlja sistem nadzora i kontrole cjelokupnog ostvarenog prometa i stvaraju uslovi za povećanje prihoda koji će se ubirati po osnovu naknada od priređivanja igara na sreću.

Propisan je, također, drugačiji način plaćanja fiksnih naknada od strane priređivača, s tim što je ustanovljena obaveza uplate mjesečne naknade u iznosu pet posto od ukupnog prometa kazina, kladionica i automat klubova.

To znači da će priređivači biti obavezni u Budžet FBiH izdvojiti pet posto od svake uplate igrača za učestvovanje u bilo kojoj od igara na sreću.

Predviđen je drugačiji način oporezivanja dobitaka u klasičnim igrama na sreću i kladioničkim igrama, preciznije su definisani pojedini pojmovi iz oblasti igara na sreću i detaljno uređena cjelokupna procedura za izdavanje odobrenja za priređivanje svake pojedine igre na sreću, uz strožije uslove koji moraju biti ispunjeni da bi se dobilo odobrenje.

Pored preciziranja uslova za organizovanje nagradnih igara i zabranjenih aktivnosti, uspostavaljen je sistem mjesečne i godišnje kontrole prihoda u Budžet Federacije BiH, te predviđeno formiranje Federalne uprave za igre na sreću u sastavu Ministarstva, što ima za cilj obezbjeđenje potpune kontrole poslovanja u ovoj oblasti.

Uprava će štititi igrače, kao i priredivače igara od nelojalne konkurencije, suzbijati pojavu nezakonitog priređivanja igara na crnom tržištu, te ostvarivati i druge interese FBiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA FBiH

Razlozi za donošenje izmjena i dopuna Zakona o prekršajima FBiH, koje je Vlada FBiH utvrdila i u formi Prijedloga uputila Parlamentarnu FBiH po hitnom postupku, jeste poboljšanje zakonskih rješenja u cilju otklanjanja nedostataka uočenih tokom dosadašnje primjene.

Izmjene i dopune su, također, i rezultat provođenja Projekta regulatorne reforme u Federaciji BiH koji ima za cilj poboljšanje svih zakonskih tekstova i procedura na nivou Federacije BiH.

Između ostalog, u Registar novčanih kazni unose se i podaci koji se odnose na zaštitne mjere, kaznene poene, kao i podaci o uslovnim kaznama, a dodavanjem izraza drugih prekršajnih sankcija, pravnom normom obuhvaćeno je ono što u praktičnom radu već ima primjenu.

Pored preciziranja pojedinih pojmova, u Zakon su uvrštene i neke cjeline iz Krivičnog zakona FBiH i Zakona o krivičnom postupku FBiH koje se primjenjuju u prekršajnom postupku, kao što je poglavlje koje se odnosi na odgovornost pravnih osoba za krivična djela, čime se popunjava dosadašnja pravna praznina.

Također je određen i novi okvir za propisivanje kazni s tendencijom povećanja donje i gornje granice u propisivanju novčanih kazni. Na ovaj način stvara se pravni osnov za izmjene i dopune odgovarajućih propisa koji sadrže kaznene odredbe iz oblasti prekršaja u pravcu povećanja iznosa propisanih novčanih kazni, posebno u oblasti poreza, carina i oblasti finansija uopće.

USKLAĐIVANJE ZAKONA: O BANKAMA, O AGENCIJI ZA BANKARSTVO FBiH I O MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA

Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona: o bankama, o Agenciji za bankarstvo FBiH i o mikrokreditnim organizacijama, nakon što je Federalno ministarstvo finansija uskladilo predložene tekstove s prijedlozima i sugestijama iz prethodno obavljene rasprave na sjednici Federalne vlade.

Predložene izmjene i dopune su rezultat potrebe dodatnog implementiranja, usklađivanja i pojašnjenja ili redefiniranja pojedinih pravnih instituta u postojećim zakonima, kao i nužnosti njihovog usklađivanja sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti iz 2009. godine, kao i obaveza iz Strategije i Akcionog plana za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH za period od 2009. do 2013. godine.

Uz propisivanje zaštite potrošača finansijskih usluga, istovremeno se ovi zakoni usklađuju s pravnim tekovinama Evropske unije, koje sve više pažnje poklanjaju zaštiti potrošača u ovoj oblasti uz naglašenu obavezu njihovog informisanja, a naročito u vrijeme izbijanja svjetske finansijske krize.

Zato je u postojeći Zakon o bankama uneseno novo poglavlje “Zaštita prava i interesa korisnika bankarskih usluga”, u kojem se ova zaštita propisuje preko općih uslova poslovanja banaka, informisanja potrošača u predugovornoj fazi propisivanjem sadržaja informacionog lista, načina zaključivanja ugovora o pružanju usluge, kao i propisivanjem obaveznih elemenata takvih ugovora.

U dopunama ovog zakona posebno je razrađena zaštita potrošača, u pogledu njihovih prava i obaveza iz ugovora o kreditu i ugovora o ostalim uslugama, kao što su revolving kredit, ugovor o bankarskom tekućem računu i ugovor o novčanom depozitu, a na osnovu preporuka ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH u sektoru potrošačkih kredita.

U sastavu Agencije za bankarstvo FBiH uspostavlja se samostalna organizaciona jedinica unutar koje djeluju jedan ili više ombudsmena za bankarski sistem, u cilju promoviranja i zaštite prava i interesa potrošača, tj. fizičkih osoba kao korisnika finansijskih usluga.

Kao jedan od nosilaca zaštite prava potrošača u Federaciji BiH, ombudsmen omogućava da se nastale nesuglasice i sporovi između institucija bankarskog sistema i korisnika finansijskih usluga mogu pravično i brzo riješiti od strane nezavisnih osoba, s minimumom formalnosti putem usaglašavanja, posredovanja ili na drugi miran način.

Ombudsmen je nezavisan u obavljanju svojih zadataka i odgovara za njihovo izvršavanje, a sprovođenjem svojih funkcija ne djeluje kao zastupnik Agencije.

Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o mikrokreditnim organizacijama su, uz ostalo, precizirana ograničenja davanja kredita osobama povezanim s mikrokreditnim organizacijama u cilju zaštite imovine MKO i data mogućnost da Agencija podzakonskim aktima dodatno reguliše ovu materiju.

Prvi put se MKO identifikuju kao obveznici postupka sprječavanja pranja novca i reguliše njihovo poslovanje, izvještavanje, postupanje s klijentima i preduzimanje drugih radnji u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

MJERE ZA OSTVARENJE BUDŽETSKIH UŠTEDA

Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Uredbu o naknadama troškova za službena putovanja kojim se utvrđuje da visina dnevnica za službena putovanja u zemlji od 1.12.2011. godine bude 25 konvertibilnih maraka.

Ovo je u skladu sa stavom Fiskalnog vijeća BiH o potrebi dodatnih mjera štednje na na svim nivoima vlasti u BiH.

Uredba je na tragu je već poduzetih mjera od strane Vlade FBiH na smanjenju troškova na svim budžetskim pozicijama.

Uz ovo, a s ciljem uspostave likvidnosti i ravnoteže Budžeta FBiH za 2011. godinu, Vlada FBiH donijela je danas Odluku o obustavi izvršavanja pojedinih budžetskih izdataka.

Ovom odlukom obustavlja se, na razdoblje od 45 dana, izvršavanje izdataka u Budžetu FBiH za 2011. godinu na poziciji izdataka za nabavku stalnih sredstava, osim uz suglasnost Vlade FBiH.

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA POTICAJA

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj Komisije za praćenje utroška sredstava Tekućih grantova “Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva” u 2010. godini Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Radi se o sredstvima u iznosu od 6,05 miliona konvertibilnih maraka odobrenih za 58 kandidovanih programa.

U izvještaju se navodi da je od 58 privrednih društava koja su prošle godine dobila podsticajna sredstva, njih 47 dostavilo izvještaje o utrošku do 30.9.2011.godine, odnosno do roka koji je propisan ugovorom.

Od toga su 43 privredna društva dostavila konačane, a četiri privredna društva nepotpune izvještaje.

Stoga je Vlada FBiH zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da obavijesti korisnike sredstava da u ostavljenom roku ispune ugovorom preuzete obaveze, a u protivnom aktivira klauzulu ugovora prema kojoj se, u slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja obaveza iz ugovora, sredstva vraćaju na Jedinstveni račun Trezora FBiH.

POMOĆ DOBITNIKU “ZLATNOG LJILJANA”

Vlada FBiH danas je zaključila da će parcitipirati u troškovima liječenja Salke Hajdarevića, dobitnika “Zlatnog lilljana”.

Konačna odluka o visini sredstava bit će donesena nakon što budu poznati svi podaci o liječenju, uključujući bolnicu i potreban novčani iznos. Inače, riječ je o ratnom komandantnu, dobitniku najvećeg ratnog priznanja, sedamdeset postotnom ratnom vojnom invalidu.

ODLUKE O SREDSTVIMA ZA FINANSIRANJE KULTURNIH DRUŠTAVA

Federalna vlada je, polazeći od raspoloživih budžetskih sredstava i potrebe ušteda na svim stavkama, danas donijela četiri odluke o finansiranju kulturnih društava u ovoj godini kojima su smanjena Budžetom FBiH za 2011. godinu utvrđena sredstva za ove namjene.

Tako je za “Preporod” odobreno 110 hiljada konvertibilnih maraka, za “Napredak” 85 hiljada KM, za “Prosvjetu” 55 hiljada KM, a za “Benevolenciju” 30 hiljada KM.

O GAŠENJU SIGNALA FTV-a S ODAŠILJAČA NA BIOKOVU

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija upoznalo je danas Vladu FBiH s Informacijom o prekidu signala Federalne televizije s odašiljača Biokovo (Republika Hrvatska) u noći s 22. na 23.11.2011. godine.

Kao posljedica ovoga, bez signala FTV-a ostala je gotovo cijela Hercegovina (šira područja Ljubuškog, Širokog Brijega, Čapljine, Stoca…).

Hrvatski “Odašiljači i veze” (OIV), koji su i vlasnik objekta na Biokovu, obavještenje o isključenju dostavili su samo desetak sati prije samog isključenja. Hrvatska agencija za komunikacije (HAKOM) je, dan ranije, obavijestila OIV da, u sljedeća 24 sata, prekine emitiranje signala FTV-a s Biokova jer su, prema njihovim saznanjima, “utvrdili” da ne postoje dozvole RAK-a BiH ni HAKOM-a.

Iako je FTV iste noći faksom i e-mailom dostavila i OIV-u i HAKOM-u a sve potrebne i tražene dozvole koje je izdao RAK BiH, signal je ipak isključen.

Vlada FBiH danas je zaključila da će od Vijeća ministara BiH i RAK-a tražiti da hitno reagiraju kod nadležnih institucija Republike Hrvatske.

Ukoliko to ne učine, Vlada FBiH će se direktno obratiti tim hrvatskim institucijama.

Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da analizira ugovor koji se odnosi na korištenje usluga odašiljača na Biokovu.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je danas dala saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva “Šume Herceg-Bosne” d.o.o. Mostar da se Mile Šerić razriješi dužnosti direktora, a da se za vršioca ove dužnosti, na period do šest mjeseci, imenuje Zdravko Palavra.

Prethodna saglasnost data je i Nadzornom odboru privrednog društva “Unis Pretis” d.o.o. Sarajevo-Vogošća da se za izvršnog direktora proizvodnje imenuje Zaim Hadžić, a za izvršnog direktora komercijalno-tehničkih poslova Almin Mališević.

Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost da se na upražnjene pozicije za pet članova Nadzornog odbora “BH-GAS” d.o.o. Sarajevo imenuju: Edin Dilberović, Goran Žagovec, Mehmed Koldžo, Alija Kusur i Enes Softić.

Saglasnost je data i za imenovanje Rizaha Kuluglića na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora “Tehničko-remontni zavod Hadžići” d.d. Hadžići, a Reufa Jahića i Dragana Međovića na upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora “Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša.

Prethodnu saglasnost Vlade FBiH dobio je i Nadzorni odbor JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo za donošenje odluka o imenovanju Muje Butkovića za generalnog direktora, Elme Piknjać-Jaganjac za izvršnog direktora za razvoj i informacioni sistem, Seada Mušinbegovića za izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove i Mirsada Mujića za izvršnog direktora za poštanski promet.

Nadzorni odbor JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo dobio je prethodnu saglasnost Vlade FBiH za donošenje Odluke o imenovanju Ivana Veličana za direktora ove kompanije.

Vlada FBiH je danas donijela Rješenje kojim je imenovala članove stalne delegacije BiH u Domu regiona Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti pri Vijeću Evrope iz Federacije BiH.

Imenovani su za šefa delegacije Svetozar Pudarić, za sekretara Mirsad Kebo i za zamjenika člana Karolina Pavlović.

Za članove Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar danas su predloženi za nominaciju Ante Krešić, Zoran Zekić, Ivan Tabak, Sejad Čolak, Ante Penavić i Dragi Žujo.

Spomenko Jukić, Suvad Murta i Fahrudin Džafić danas su imenovani u Komisiju za razmjenu podataka o vojnim stanovima s republikama Srbijom i Crnom Gorom.

Vlada je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar za imenovanje Milana Lovrića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za razvoj – člana Uprave JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora na osnovu javnog konkursa.

U Komisiju za utvrđivanje činjeničnog stanja o ispunjavanju uslova za penziju komandanta Specijalne jedinice Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Dragana Vikića i još četiri policijska službenika danas su imenovani Dušan Grbić, Šukreta Bijelić, Edita Kalajdžić, Ernevaza Hrustanović i Srđan Mikić, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 

Fena/Informer.ba