Politika Vijesti

Zaustaviti nelegalno otuđivanje imovine bh. firmi

Stranka za BiH upozorava da se od oktobra 2010 godine intenziviralo nelegalno prometovanje i otuđivanje imovine bh. firmi iz pasivnog podbilansa nastalog u procesu privatizacije.

Ovo je posebno izraženo u susjednim zemljama gdje čak nestaju i same evidencije te imovine.

Na ovaj način se derogira „jednaki suverenitet država“ koji se odnosi i na Bosnu i Hercegovinu kao jednog od potpisnika Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ i njegovog Aneksa „G“ koji tretira ovu materiju.

Uprkos činjenici da je Vijeće ministara BiH svojim zaključcima naložilo svim „subjektima koji imaju pravo aktivne legitimacije odgovorn[ost] ažurira[nja] aktivnosti na zaštit[i] stvari i prava iskazanih u pasivnoj podbilansi“, te da su predhodne vlade FBiH uspostavile pravni okvir zaštite navedene imovine u susjednim zemljama, nova Federalna Vlada nije izvršila popunu rukovodstva Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka Federacije BiH.

Stranka za BiH očekuje da Vlada FBiH odmah izvrši popunu Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom, te naloži Federalnom Pravobranilaštvu da u saradnji sa državnim institucijama poduzme sve zakonom predviđene radnje kojima bi se omogućio povrat otuđene imovine iz pasivnog podbilansa.

Isto tako, Stranka za BiH traži da Ministarstvo pavde BiH ubrza procedure na zaključivanju bilateralnih sporazuma o imovinsko-pravnim odnosima sa susjednim zemljama kako bi se bolje zaštitila imovina iz pasivnog podbilansa.

 

Fena/Informer.ba