Izdvojeno Nogomet Sport

Va­ha kan­di­dat za Bor­do, Ći­ro se vra­ća u Di­na­mo?!

Va­hid Ha­lil­ho­džić je­dan je od na­jo­zbi­ljni­jih kan­di­da­ta za tre­ne­ra fran­cus­kog Bor­doa, eki­pe ko­ja je u su­bo­tu po­ni­že­na pred svo­jim na­vi­ja­či­ma u du­elu pro­tiv So­šoa (0:4). Tre­ner Žan Ti­ga­na je po­sli­je uta­kmi­ce odlu­čio da po­dne­se os­tav­ku. Tre­ner ‘’Ži­ron­di­na­ca” je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re kao je­dan od ra­zlo­ga na­veo da su na­vi­ja­či po za­vršet­ku uta­kmi­ce vri­je­đa­li nje­go­vu kćer­ku, piše san.

Ti­ga­na je pri­je ne­ko­li­ko se­dmi­ca nu­dio os­tav­ku, ali ru­ko­vod­stvo Bor­doa ni­je že­lje­lo da je pri­hva­ti. Ovo­ga pu­ta i čel­ni­ci klu­ba su se slo­ži­li da je naj­bo­lje da pre­ki­nu sa­ra­dnju sa Ti­ga­nom.

S ob­zi­rom na upraž­nje­no mjes­to, Ha­lil­ho­džić (ko­ji se u me­đu­vre­me­nu su­ko­bio sa Zdrav­kom Ma­mi­ćem i na­ja­vio odla­zak iz Di­na­ma) bi tre­bao vrlo brzo stu­pi­ti u pre­go­vo­re. Pre­ma ne­kim pro­cje­na­ma iz Fran­cus­ke, Va­ha ima do­bre šan­se, ali pre­ko no­ći, ka­ko se već u no­go­me­tu de­ša­va­ju stva­ri, u prvog kan­di­da­ta se pro­me­tnuo biv­ši tre­ner Bor­doa, Lo­ran Blan. Na­ime, fran­cus­ki se­le­ktor je zbog skan­da­la sa izja­va­ma o po­tre­bi uvo­đe­nja ra­snih kvo­ta u fran­cus­ki no­go­met. Na­vo­dno je Blan odlu­čio da na­pus­ti re­pre­zen­ta­ci­ju.

Va­ha osim ko­ke­ti­ra­nja sa Bor­do­om, ima i dru­ge po­nu­de. One do­la­ze iz Ru­si­je, Tur­ske, a na­vo­dno je i en­gles­ki Les­ter po­no­vo ‘’ba­cio udi­cu”. Pod­sje­ti­mo pro­šlog lje­ta, pri­je pre­uzi­ma­nja Di­na­ma, mi­li­jar­der Mi­lan Man­da­rić, ina­če vla­snik ovog klu­ba, že­lio je do­ves­ti Va­hu za me­na­dže­ra.

Me­đu­tim, pre­ma pi­sa­nju za­gre­ba­čke štam­pe, Ha­lil­ho­džić još uvi­jek ni­je okon­čao bo­ra­vak u Di­na­mu.

Va­ha ima ugo­vor s Di­na­mom na još go­di­nu i pol da­na. Za prvu je go­di­nu in­ka­si­rao 900.000 eura, a os­ta­li no­vac sad će, la­ko je mo­gu­će, bi­ti spo­ran. Jer, ni­je ne­mo­gu­će da Va­ha us­tvrdi ka­ko mu je Zdrav­ko Ma­mić u sva­đi ri­je­či­ma “Da­nas će­mo se ras­ta­ti” za­pra­vo dao ot­kaz, pi­še Ve­čer­nji list.

– To ne mo­žeš vje­ro­va­ti. Još sam šo­ki­ran. Spo­mi­njao mi je maj­ku, a ona mi je sve­ti­nja i pre­ko to­ga ne mo­gu. Znam za nje­gov bru­ta­lan rje­čnik i da je di­kta­tor ko­ji svi­ma vo­li na­me­ta­ti svo­je miš­lje­nje, ali spo­mi­nja­nje maj­ke mu ne mo­gu opros­ti­ti – re­kao je Ha­lil­ho­džić no­vi­na­ri­ma fran­cus­kog lis­ta Voix du Nord.

A u me­đu­vre­me­nu će se Va­ha po­sve­ti­ti bor­bi za ot­pre­mni­nu. Jer bit­ka za 1,3 mi­li­ju­na eura, ko­li­ko vri­je­di os­ta­tak ugo­vo­ra, po­če­la je onog tre­nut­ka ka­da je re­kao da se “vi­še ne osje­ća kao tre­ner Di­na­ma”. Slu­žbe­no, Ma­ri­jo Tot ne­ma sta­tus pri­vre­me­nog tre­ne­ra, ne­go tek po­mo­ćni­ka ko­ji je us­ko­čio i vo­dio tre­ning jer “gla­vni tre­ner ni­je do­šao “, ka­ko pi­še na web stra­ni­ci klu­ba.

Ne­što sli­čno tvrdi i Va­hin me­na­džer Ma­te Jo­zi­po­vić, ko­ji je iz Ba­ških vo­da ek­spre­sno do­ju­rio u Za­gre­ba ka­ko bi se na li­cu mjes­ta uvje­rio u dra­ma­ti­čnost si­tu­aci­je.

– Pa Ha­lil­ho­džić je još uvi­jek tre­ner Di­na­ma. On ni­je re­kao da da­je os­tav­ku, ne­go da se vi­še ne osje­ća kao tre­ner Di­na­ma. To je bi­tna ra­zli­ka – tvrdi Jo­zi­po­vić.

Ka­ko god, uve­li­ko se špe­ku­li­še sa ime­ni­ma na­slje­dni­ka, a naj­bo­lje ko­ti­ra­ju Jo­sip Ku­že I Bran­ko Ivan­ko­vić. Ci­co Kranj­čar se za­hva­lio na po­nu­di, a Ći­ro Bla­že­vić se nu­di i tvrdi da je on naj­bo­lje rje­še­nje za Di­na­mo, piše san.

 

Informer.ba