Crna hronika Vijesti

Na ku­ću Mur­to­vi­ća po­no­vo ba­če­na bom­ba

Na ku­ću Ene­sa Mur­to­vi­ća u uli­ci Ru­đe­ra Bo­ško­vi­ća na bro­ju 190., u sa­ra­jev­skom na­se­lju Po­fa­li­ći, u no­ći sa utor­ka na sri­je­du, po­no­vo je ba­če­na bom­ba ka­ši­ka­ra.

U ek­splo­zi­ji sre­ćom, ni­ko ni­je po­vri­je­đen. Po­li­ci­ja je oba­vi­la uvi­đaj na li­cu mjes­ta i to­kom ju­če­raš­njeg da­na na in­for­ma­ti­vni raz­go­vor pri­ve­de­ne su tri oso­be ko­je bi se mo­gle do­ves­ti u ve­zu sa ovim slu­ča­jem, ali do za­klju­če­nja ovo­ga iz­da­nja “Sa­na” ni­ko ni­je bio uha­pšen.

Ko­mši­je ko­je smo za­te­kli na mjes­tu ek­splo­zi­je ni­su bi­li vo­ljni go­vo­ri­ti o ovo­me do­ga­đa­ju. Sa­mo su nam ka­za­li da ih je pro­bu­di­la ja­ka ek­splo­zi­ja ko­ja je odje­knu­la iza tri sa­ta uju­tro. Pre­ma nji­ho­vim ri­je­či­ma izne­na­đe­ni su de­ša­va­nji­ma ko­ja se ve­žu za po­ro­di­cu Mur­to­vić jer odu­vi­jek bi­li nor­mal­na ra­di­šna po­ro­di­ca bez ve­ćih pro­ble­ma. Ta­ko ne mo­gu da obja­sne šta se to do­ga­đa sa nji­ho­vim si­no­vi­ma ko­ji su odu­vi­jek bi­li “do­bri ” mom­ci.

Enes Mur­to­vić je otac Ade­la i Asmi­ra Mur­to­vi­ća, ko­ji su bi­li u sre­di­štu obra­ču­na ko­ji se u okto­bru pro­šle go­di­ne do­go­dio is­pred ka­fi­ća Mu­sic u Po­fa­li­ći­ma. Na­ime, tog 19. okto­bra Adel Mur­to­vić je pu­cao i ra­nio vla­sni­ka ka­fi­ća Mu­ame­ra He­la­ća, jer ga ovaj na­vo­dno ni­je htio pus­ti­ti da uđe u Mu­sic.

Dva­na­est sa­ti ka­sni­je, is­pred Mu­si­ca je ba­če­na bom­ba i sre­ćom ta­da u ek­splo­zi­ji ni­ko ni­je po­vri­je­đen, dok je na obje­ktu nas­ta­la ma­te­ri­jal­na šte­ta. Pre­tpos­tav­lja­lo se da je bom­ba bi­la od­go­vor na ha­pše­nje Ade­la Mur­to­vi­ća što se ka­sni­je i po­ka­za­lo ta­čnim jer je za bom­ba­ški na­pad na Mu­sic okriv­ljen nje­gov brat Asmir Mur­to­vić. Me­đu­tim, obra­ču­ni ov­dje ni­su sta­li. Već na­re­dni dan odje­knu­la je no­va ek­splo­zi­ja, sa­mo što je ovaj put me­ta na­pa­da bi­la ku­ća Mur­to­vi­ća. Osim ma­nje ma­te­ri­jal­ne šte­te ve­ćih po­slje­di­ca ni­je bi­lo. Pre­tpos­tav­lja se da je i ovaj po­slje­dnji bom­ba­ški na­pad nas­ta­vak obra­ču­na, što ju­čer ni­ko od na­dle­žnih ni­je mo­gao ni pot­vrdi­ti, ali ni de­man­to­va­ti.

 

San/Informer.ba

Tags