BiH Udarno Vijesti

Tuzlacima pri­je­ti 1.313 kli­zi­šta

Slu­žba za pros­tor­no ure­đe­nje i za­šti­tu oko­li­ne i Slu­žba ci­vil­ne za­šti­te Opći­ne Tu­zla sa­či­ni­li su in­for­ma­ci­ju o sta­nju kli­zi­šta na po­dru­čju ove opći­ne, u ko­joj je kon­sta­ti­ra­no ka­ko tu­zlan­ska kli­zi­šta pred­stav­lja­ju pro­blem prvog re­da u BiH sa aspe­kta ugro­že­nos­ti te­re­na pri­ro­dnim ne­sre­ća­ma. Na osno­vu de­ta­ljnog kar­ti­ra­nja te­re­na ura­đe­na je in­že­njer­sko – ge­olo­ška kar­ta opći­ne Tu­zla za po­tre­be izra­de Pros­tor­nog pla­na Opći­ne Tu­zla i na njoj su iz­dvo­je­na sva tre­nu­tno zas­tu­plje­na kli­zi­šta kao i la­bil­ne pa­di­ne ko­je su po­ten­ci­jal­ne lo­ka­ci­je no­vih kli­zi­šta.

 

 

Aspekt ugro­že­nos­ti

Ut­vrđe­no je ka­ko na po­dru­čju Opći­ne Tu­zla ima 1.313 kli­zi­šta, ko­ji za­hva­ta­ju po­vrši­nu od 4.977 he­kta­ra ili 16,5 od­sto uku­pne po­vrši­ne opći­ne Tu­zla i 589 la­bil­nih pa­di­na, ko­je za­uzi­ma­ju po­vrši­nu od 2.012 he­kta­ra ili 6,57 od­sto uku­pne po­vrši­ne opći­ne Tu­zla.
Upo­re­đu­ju­ći sta­tis­ti­ke iz Sa­ra­jev­skog kan­to­na gdje je evi­den­ti­ra­no 787 kli­zi­šta i Ze­ni­čko – do­boj­ski kan­ton gdje je evi­den­ti­ra­no 600 kli­zi­šta, po­dru­čje opći­ne Tu­zle sa 1.313 evi­den­ti­ra­nih kli­zi­šta je bez ika­kve su­mnje pro­blem prvog re­da sa aspe­kta ugro­že­nos­ti u na­šoj ze­mlji.
Pre­ma kri­te­ri­ji­ma ICL-a (In­ter­na­ti­onal con­sor­ti­um on lan­dsli­de), ko­ja se na­la­zi u sklo­pu Evrop­ske ko­mi­si­je, Opći­na Tu­zla pre­ma po­vrši­ni te­re­na ko­ja su pod kli­zi­šti­ma svrsta­va se u sku­pi­nu onih te­ri­to­ri­ja kod ko­jih se mo­že oče­ki­va­ti ri­zik od mo­gu­će po­gi­bi­je do pet oso­ba kao po­slje­di­ca akti­vi­ra­nja kli­zi­šta. Pod­sje­ća­nja ra­di u de­cem­bru prio­šle go­di­ne u tu­zlan­skom na­se­lju Crve­ne Nji­ve u kli­zi­štu su ži­vot iz­gu­bi­la tri čla­na po­ro­di­ce Sal­kić, ta­ko da ana­li­za ICL-a otva­ra oprav­da­nu bo­ja­zan za ži­vo­te gra­đa­na ko­ji nas­ta­nju­ju opa­sne zo­ne.

 

Građevinska struka

Na­kon što su u ju­nu 2010. go­di­ne od stra­ne gra­đa­na pri­jav­lje­na akti­vi­ra­nja 258 kli­zi­šta, Općin­ski štab Ci­vil­ne za­šti­te, sas­tav­ljen od struč­nja­ka ge­olo­ške i gra­đe­vin­ske stru­ke iz­vršio je obi­la­zak svih lo­ka­ci­ja ka­ko bi se de­fi­ni­sa­la osno­vna svoj­stva rea­kti­vi­ra­nih kli­zi­šta. Pro­ci­je­nje­no je ka­ko je 100 obje­ka­ta ugro­že­no kli­zi­šti­ma, od če­ga je 14 obje­ka­ta ošte­će­no, a iz po­ro­di­čnih ku­ća eva­ku­isa­no je 106 oso­ba iz na­se­lja Mo­snik i uli­ce Bra­ni­sla­va Nu­ši­ća.
Pre­ma pri­je­dlo­gu pri­ori­te­tnih mje­ra ko­je je sa­či­nio stru­čni tim za sa­na­ci­ju 14 kli­zi­šta u MZ Bo­rić, MZ Par Se­lo, MZ Gor­nja Tu­zla, Crno Bla­to, MZ Cen­tar, MZ Si­min Han, MZ Bre­ške i Sla­na Ba­nja ne­op­ho­dno je obe­zbi­je­di­ti do­da­tnih 312.965 KM. Ina­če, po­da­ci kar­ti­ra­nih kli­zi­šta do­bi­je­ni su na osno­vu ana­li­ze do­bi­je­nih po­da­ta­ka pri izra­di odre­đe­nih in­že­njer­sko – ge­olo­ških ka­ra­ta. S tim u ve­zi Opći­na Tu­zla je po­kre­nu­la ini­ci­ja­ti­vu za for­mi­ra­nje Ka­tas­tra kli­zi­šta i la­bil­nih pa­di­na, ko­ji bi pred­stav­ljao naj­ve­ći ste­pen pra­će­nja kli­zi­šta. For­mi­ra­nje Ka­tas­tra kli­zi­šta za cilj ima sis­tem­sko pra­će­nje, kon­tro­lu i sa­na­ci­ju kli­zi­šta, te pre­tva­ra­nje ugro­že­nih di­je­lo­va te­re­na u po­go­dne sre­di­ne za plan­sku iz­gra­dnju obje­ka­ta, piše san.

 

informer.ba