BiH Udarno Vijesti

U na­ro­dnim ku­hi­nja­ma hra­ni se 5.200 oso­ba

Gra­do­na­čel­nik Sa­ra­je­va Ali­ja Be­hmen po­tpi­sao je ju­čer ugo­vo­re o fi­nan­sij­skoj po­dršci Gra­da Sa­ra­je­va za šest ja­vnih ku­hi­nja.
Grad Sa­ra­je­vo je za opre­mu, obez­bje­đe­nje hra­ne i dru­ge po­tre­be ja­vnih ku­hi­nja iz­dvo­jio 100.000 ma­ra­ka.
Ci­je­la po­ro­di­ca
S ob­zi­rom da naj­vi­še ko­ri­sni­ka ima ja­vna ku­hi­nja Crve­nog kri­ža, i to njih 2.264, za ovu ku­hi­nju iz­dvo­je­no je 40.000 KM.
Po 20.000 ma­ra­ka do­bi­le su Na­ro­dna ku­hi­nja „Sta­ri Grad” i “Mer­ha­met”, te 15.000 KM “Kruh sve­tog An­te” i 5.000 KM do­do­ije­lje­no je ku­hi­nji “Ca­ri­ta­sa”. Se­kre­tar Crve­nog kri­ža Kan­to­na Sa­ra­je­vo Fi­kret Žu­nić ka­zao je da se stal­no po­ve­ća­va broj ko­ri­sni­ka i u odno­su na pro­šlu go­di­nu u ku­hi­nji Crve­nog kri­ža hra­ni se još 500 lju­di. Sva­kog mje­se­ca, u pro­sje­ku, u ovoj ku­hi­nji je 40 ko­ri­sni­ka vi­še.
– Ako sa­mo je­dan hra­ni­lac po­ro­di­ce os­ta­ne bez po­sla, a ta­kvih slu­ča­je­va je sve vi­še, on­da je ci­je­la po­ro­di­ca pri­nu­đe­na da tra­ži po­moć u je­dnoj od ja­vnih ku­hi­nja – ka­že Žu­nić. Za je­dan obrok u ja­vnoj ku­hi­nji, objaš­nja­va Žu­nić, po­tre­bno je 2,63 ma­ra­ka, te je mje­se­čno za hra­nu po­tre­bno 90.000 KM, a go­diš­nje je za ku­hi­nju Crve­nog kri­ža po­tre­bno vi­še od 980.000 KM.
U Na­ro­dnoj ku­hi­nji «Sta­ri Grad», ra­spo­re­dit će do­na­ci­ju Grad­ske upra­ve, ka­ko ka­že Zil­ha Še­ta, ugro­že­nim po­ro­di­ca­ma u Is­to­čnom Go­ra­ždu, Ba­njoj Lu­ci i Mos­ta­ru. Je­dan obrok
Po­di­je­lit će 400 pa­ke­ta u ko­ji­ma će bi­ti po 10 ki­lo­gra­ma bra­šna. Ina­če, u Na­ro­dnoj ku­hi­nji „Sta­ri Grad” hra­ni se 1.200 lju­di, od ko­jih je, ka­ko ka­že Še­ta, sve vi­še mla­dih sa ve­ćim bro­jem dje­ce. Po­slje­dnja dva mje­se­ca u ovoj ku­hi­nji hra­ni se još 33 ko­ri­sni­ka. Pro­šlog mje­se­ca je bi­lo uku­pno 5.200 ko­ri­sni­ka ja­vnih ku­hi­nja u ci­je­lom Kan­to­nu Sa­ra­je­vo.
To su lju­di ko­ji dne­vno ima­ju sa­mo je­dan obrok. Si­tu­aci­ja je sve te­ža, i to na­ro­či­to u pri­grad­skim opći­na­ma. S ob­zi­rom da je objav­ljen po­ziv Vla­de Fe­de­ra­ci­je BiH za apli­ci­ra­nje na sred­stva ko­ja su pri­ku­pi­li od Lu­tri­je BiH, za­tra­ži­li smo po­dat­ke iz pri­grad­skih opći­na i za sa­mo tri da­na iz Ili­ja­ša i Ha­dži­ća do­bi­li smo pri­ja­ve 1.500 ko­ri­sni­ka ko­ji ne­ma­ju ni je­dnu mar­ku ili ma­ksi­mal­no ima­ju 50 KM mje­se­čno. A, oko 63.000 ma­ra­ka je ne­op­ho­dno da se mje­se­čno na­hra­ni vi­še od hi­lja­du lju­di ” ka­že Še­ta.

Pre­ma ri­je­či­ma Mu­ni­ba Bu­ja­ka u «Mer­ha­me­to­voj» ku­hi­nji dne­vno se pri­pre­ma 1.570 obro­ka. Ka­že, sva­ka mar­ka od do­bro­vo­ljnih do­na­ci­ja za ovu ku­hi­nju je va­žna, jer se mje­se­čno broj nji­ho­vih ko­ri­sni­ka po­ve­ća­va za 50 lju­di.
-“Mno­gi ne mo­gu do­ći do ku­hi­nje na obrok, te smo lju­di­ma u Ili­ja­šu, Ha­dži­ći­ma, Vo­goš­ći i Trno­vu po­di­je­li­li oko 35 to­na bra­šna, ulja, še­će­ra”  ka­že Bu­jak, piše San.

 

Informer.ba